فرآورده های کاکائویی

شوکوبیس کاکائویی ترکیبی از روکش شکلاتی و بیسکویت میباشد